image
SCIV

Sociale en Kulturele Islamitische Vereniging

SCIV, is een centrum voor religieuze beleving, educatie en ontmoe- ting in Schiedam. Door de jaren heen heeft SCIV zich ontwikkeld. Het is nog steeds een moskee, met een nieuw gebouwde accommodatie die past bij deze functie, maar biedt daarnaast verschillende mogelijkheden tot het leren en beleven van de islam, vrije- tijdsbesteding, ontmoeting, ontplooiing en ontwikkeling. SCIV draait volledig op vrijwilligers, die hun tijd, energie, kennis en kunde inzetten om bij te dragen aan de realisatie van de visie en missie van de organisatie. Daarmee is SCIV niet alleen een vereniging en een locatie, maar vooral een gemeenschap van mensen die zich inzetten voor de samenleving. Inmiddels staan de kinderen en kleinkinderen van de oprichters aan het roer. Voor ons is Nederland ons thuis – we kunnen ons niet anders voorstellen.

Lees meer

Als organisatie en gemeenschap stre- ven wij er ook naar te stralen in de samenleving en onze waarden op een positieve manier uit te dragen. Die waarden zijn gestoeld op het geloof in een solidaire, saamhorige en vreedzame maatschappij, waarin iedereen de kans en de ruimte krijgt om zich te ontplooien en te ontwikkelen en in overeenstemming met de eigen levensovertuiging mee te doen en bij te dragen aan die maatschappij, zoals dat past binnen onze democratische rechtsstaat.

Lees meer

De hiervoor genoemde doelstellingen vertalen zich in tientallen activiteiten die door de vrijwilligers van Yildiz worden gerealiseerd – te veel eigenlijk om hier op te noemen. Van gebedsdiensten tot Nederlandse taallessen, van lezingen en debatten met jongeren tot godsdienstonderwijs voor jonge kinderen, van samen voetballen tot samen vasten, van inzamelingen voor mensen in nood tot ontmoetingen op de markt in het kader van ‘Hallo, ik ben moslim’, en nog veel meer. Op de volgende pagina’s worden de activiteiten per afdeling geschetst.

Mocht u meer willen weten over het actuele aanbod, kijk dan op onze website of kom eens langs – u bent van harte welkom!

Lees meer
Image
Activiteiten

Algemene Activiteiten van SCIV

Hier worden de activiteiten geschetst die voor alle leden van de gemeenschap en andere geïnteresseerden open staan. Het algemeen bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering van deze activiteiten.

image
Algemene activiteiten

Activiteiten Zafer jongeren

Zafer organiseert activiteiten voor Schiedamse jongeren van 10 tot 35 jaar. Jongeren hebben het vaak druk met onder meer hun opleiding en een bijbaan. Zafer biedt de mogelijkheid om hun vrije tijd niet alleen leerzaam en nuttig, maar ook ontspannen te kunnen doorbrengen en om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Iedere week, op vrijdagavond, is er een lezing bij een van de leden thuis. De lezingen worden door diverse spre- kers verzorgd en behandelen een re- ligieus thema. Zo kunnen de jongeren in ontspannen sfeer elkaar ontmoeten, iets leren en met elkaar van gedachten wisselen.

Bij gelegenheid worden ook reizen naar het buitenland aangeboden aan leden. Deze zijn erop gericht bij te dragen aan een bredere sociale en culturele ontwikkeling van de jongeren. Tevens biedt het hun een gelegenheid tot het ontwikkelen van vaardigheden in internationale contacten.

Bij bijzondere gelegenheden, zoals de geboorte van een kind, of bij ziekte, worden leden thuis bezocht. Zo onder- steunen leden van Zafer elkaar bij lief en leed. Bij het bezoek wordt dan ook ondersteuning aangeboden.

Iedere maand (buiten de maand Ra- madan uiteraard) wordt er een dag afgesproken om gezamenlijk te vasten. Naar het voorbeeld van de profeet Mo- hammed (vzmh) is dat meestal op een maandag of een donderdag.

Eens per maand wordt er een thema avond gehouden waarbij actuele maatschappelijke, culturele en religi- euze onderwerpen worden behandeld middels workshops en lezingen.

Leden van Zafer helpen elkaar bij hun opleiding. Wekelijks is er een huis- werkklas. Daarin helpen jongeren die al wat verder zijn met hun opleiding of deze al hebben afgerond jongere leden met het huiswerk van die week of met schoolvakken waarmee ze moeite hebben.

Sporten is een populaire tijdsbesteding voor de leden. We organiseren diverse sportieve activiteiten . Zo gaan jongeren iedere week, na de lezing bij iemand thuis, samen voetballen. Ook wordt soms een zwem- bad afgehuurd om samen vrij te kunnen zwemmen. Verder worden er enkele keren per jaar uitjes georga- niseerd waarbij de leden met andere sportieve activi- teiten kennis kunnen maken. Een keer per jaar wordt er een sportdag gehouden, waarbij het meestal draait om een tafeltennis- of voetbaltoernooi. Daarbij worden ook verenigingen uit andere steden uitgenodigd.

Dit project is erop gericht om de kloof tussen onze jongeren en de ‘buitenwereld’ te verkleinen. Eens per jaar delen jongeren rozen uit op straat, om enerzijds te laten zien dat jongeren actief deelnemen aan de samenleving en anderzijds om in gesprek te raken met andere Schiedammers. Dat gesprek kan over de islam gaan maar ook over andere onderwerpen.

Bestuursleden van Zafer krijgen ieder een ‘djoez’ (een 30e deel van de Koran) toegewezen om te lezen, om zo regelmatig met elkaar de Koran te lezen. Ook an- dere jongeren dan bestuursleden kunnen hieraan in- dien gewenst deelnemen.

Dit is de afdeling van Zafer die zich bezighoudt met educatieve activitei- ten. Er zijn wekelijks lezingen, waarbij de voertaal Nederlands is. Daarmee bereikt Islam Color jongeren van heel diverse culturele achtergronden (Turks, Marokkaans, Somalisch, Bosnisch, Ne- derlands, etcetera). Zo is er een cursus van 10 weken over ‘De essentiële ken- nis’, waarin de basis van de geloofsleer (aqiedah) en de islamitische regelge- ving wordt behandeld.

Op oudejaarsavond organiseren we de ‘nacht van de jongeren’. De avond en het begin van de nacht worden sa- men op een leuke en gezellige manier doorgebracht, met onder meer lezin- gen, films, de ‘mascid olympics’ (sport- wedstrijd in de moskee) en de ‘Islamic weekend millionairs’ (kennisquiz). De gelegenheid wordt ook benut voor een ledenbijeenkomst, waarbij de activitei- ten en plannen worden gepresenteerd en geluisterd wordt naar de verwachtin- gen en adviezen van de leden.

Bestuursleden spreken af om tijdens een bepaalde nacht in de week op te staan voor het verrichten van een extra nachtgebed, naar het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh). Zij ver- richten dit thuis, maar door de afspraak om het tijdens een bepaalde nacht en op een bepaalde tijd te doen, wordt het gevoel van onderlinge verbondenheid versterkt. Andere leden zijn vrij om hier- aan ook deel te nemen.

Enkele keren per jaar organiseert Za- fer een ‘broer-broertje-week’. Daarin worden jongere leden gekoppeld aan een ouder lid, hun ‘grote broer’. In die week geeft de ‘grote broer’ het ‘broer- tje’ extra tijd en aandacht en gaan ze samen leuke dingen doen, zoals een dagje naar een andere stad (en daar bijvoorbeeld een moskee bezoeken), uit eten gaan, naar de bioscoop, voet- ballen, enzovoorts. Ook zijn er in deze week extra groepsactiviteiten voor alle ‘grote broers’ en ‘broertjes’.

Iedere zondag komen de jongeren sa- men in de moskee om aan de gebeds- dienst deel te nemen. Voor de jongeren die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn op eigen gelegenheid te ko- men, wordt vervoer geregeld: bestuurs- leden halen hen ’s ochtends vroeg op en brengen ze naderhand weer thuis. Maar voordat ze worden thuisgebracht, wordt iedereen na de gebedsdienst eerst getrakteerd op soep.

Algemene activiteiten

Activiteiten Yusra vrouwen

Yusra vindt dat vrouwen een belangrijke rol hebben, zowel in het gezin als in de bredere samenleving, en we willen vrouwen aanmoedigen om die rol te nemen. We willen laten zien hoe vrouwen een goed leven kunnen leiden en daar- op een vreedzame samenleving bouwen, daarbij geïnspireerd door de islam. De rode draad in onze activiteiten is aandacht schenken aan de omgang met andere mensen, dieren en het milieu en deze alle goed en respectvol te be- handelen. Een belangrijk thema is ook gezinseducatie en de ontwikkeling van het kind binnen het gezin.

Vrouwen die het Nederlands (beter) willen leren beheer- sen, kunnen bij ons een cursus Nederlands als tweede taal volgen. Deze lessen worden twee dagen in de week aangeboden door een gekwalificeerde docente. Een keer per week is er ook de mogelijkheid om een cursus Arabisch te volgen.

Naast activiteiten voor de eigen leden zijn er ook activitei- ten voor de buren. Zo gaan leden van Yusra eens per jaar langs bij de deuren om een roos te geven en worden ze uitgenodigd om deel te nemen aan een iftar (maaltijd bij het breken van het vasten) tijdens de Ramadan. Ook worden er gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd, zoals over het thema ‘schone buurt’.

Deze tweejarige cursus behandelt algemene kennis van de islam. Zo leren de deelnemers Koran reciteren en begrijpen, over de hadieth (overle- veringen van de profeet Mohammed, vzmh), de tafsir (uitleg van de Koran), fiqh (islamitische regelgeving) en over de levens van profeten.

Yusra vrouwen heeft een eigen, be- scheiden collectie boeken aangelegd, die leden kunnen lenen. Ook bieden we leden de gelegenheid om bij el- kaar te komen om gelezen boeken met elkaar te bespreken.

Twee keer per week zijn er lessen voor de leden om de Koran te leren lezen en reciteren. Onder de bestuursleden en andere leden wordt het zelf voor- dragen van de Koran maandelijks verdeeld (ieder een 30e deel, een djoez). Na het zo samen uitlezen van de Koran komen de deelnemers bijeen voor het verrichten van een gezamen- lijke smeekbede.

Yusra vrouwen organiseert diverse soorten lezingen voor haar leden. Zo is er wekelijks een lezing over hadieth, overleveringen over de woorden en het doen en laten van de profeet Mo- hammed, vzmh. Daarnaast worden er enkele keren per jaar thema lezingen gehouden, waarbij een deskundige vertelt over een onderwerp dat de le- den bezighoudt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over aspecten van opvoeding en het huwelijk, maar ook over EHBO, dementie, gezonde voeding en leef- stijl en een schone buurt. Tot slot zijn er de lezingen die bij huisbezoeken worden gehouden. Dit gebeurt enkele keren per week. De ervaring leert dat het laagdrempeliger is voor leden om hun vragen en zorgen te bespreken in kleine kring, in huiselijke sfeer.

Bij bijzondere gelegenheden, zoals trouwen, de geboorte van een kind, bij ziekte of na het overlijden van een dierbare, worden leden thuis bezocht. Het bezoek kan ook plaatshebben in het ziekenhuis of verpleeghuis, wan- neer leden daar verblijven. Bij het bezoek wordt dan ook ondersteuning aangeboden. Vooral rond de feest- dagen worden er bezoeken gebracht aan eenzame ouderen.

Iedere maand wordt er een gezamenlijk ontbijt georganiseerd. Het is niet alleen een mooie gelegenheid voor ontmoe- ting, maar staat ook in het teken van omzien naar anderen: de opbrengsten worden aan een goed doel geschon- ken. Ook bij andere gelegenheden worden er inzamelingen onder de le- den gehouden voor bijvoorbeeld voed- selpakketten, weeskinderen, de kleding- bank of het bouwen van een waterput.

Een keer per jaar wordt er een gezamenlijk uitstapje voor de leden georganiseerd. Samen gaan we op pad naar een interessante en leuke bestemming, bijvoorbeeld de Keukenhof.

Bij deze cursus leren deelnemers de naaimachine te gebruiken en zlef kleding te maken.

image
image
Algemene activiteiten

Activiteiten Yusra jongeren

Yusra jongeren is er voor jonge dames in Schiedam, tot en met 30 jaar. We willen bijdragen aan hun persoonlijke en maatschappelijke bewustwording. Bij Yusra jongeren kunnen ze terecht voor ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en ondersteuning. Omdat iedere leeftijd een andere belevingswereld kent, zijn er naast gezamenlijke activiteiten ook activi- teiten verdeeld over twee leeftijdsgroepen: jonger dan 18 en 18+.

Yusra jongeren biedt haar leden diverse cursussen en work- shops aan om kennis en vaardigheden te vergroten. Er is een vast, doorlopend aanbod in kennis en vaardigheden op het terrein van de godsdienst. Tijdens de cursus Koran draait het om het leren lezen en reciteren van de Koran. De cursus is-lamitische wetenschap beslaat een periode van vier jaar, waarin deelnemers op diverse onderdelen van de islam verdiepende kennis krijgen aangereikt. W orkshops duren korter en worden op diverse onderwerpen aangebo- den, zoals kunst, koken en zelfontplooiing.

Tijdens lezingen worden regelmatig actuele maatschappelij- ke en religieuze onderwerpen behandeld, zoals de invloed van sociale media op jongeren, cultuur versus islam en moslim zijn in de Nederlandse samenleving. De lezingen vinden wekelijks plaats in klein verband en een keer per maand op wat grotere schaal.

Om jongeren te ondersteunen bij het maken van hun keuze voor een ver- volgopleiding, organiseren we jaarlijks een studiemarkt waar ze kennis kun- nen maken met verschillende studies. Dat gebeurt door presentaties van mensen die de studie zelf volgen of deze al hebben afgerond en nu werk- zaam zijn in die studierichting. Zo kunnen de deelnemers beter een keu- ze maken voor een studie die bij hen past. Enkele tientallen studies uit MBO, HBO en WO zijn vertegenwoordigd.

We organiseren bezoeken aan diver- se organisaties om onze leden een brede oriëntatie op de maatschappij te bieden. Het kan daarbij gaan om een muse-umbezoek maar ook om een bezoek aan de Tweede Kamer. Ook gaan we op bezoek bij ouderen in het bejaardentehuis.

Tijdens de schoolvakanties is er ex- tra aandacht voor gezamenlijke ont- span-ning. Dat kan bijvoorbeeld een gezellige avond met spelletjes, quiz- zen, films en hapjes op de eigen loca- tie zijn, maar ook een gezamenlijke excursie naar een pretpark.

Jongere leden worden gekoppeld aan oudere leden, een ‘grote zus’ als men- tor. Samen ondernemen ze leuke acti- viteiten en krijgen zo een hechte band. De mentor ondersteunt het ‘zusje’ bij vragen en de ontwikkeling op onder meer emotioneel en sociaal gebied.

De debatavonden draaien om het aan- nemen van een actieve houding, zelf kri-tisch nadenken en bijdragen aan de discussie over actuele kwesties, al dan niet met een inleiding door gastspre- kers die verschillende perspectieven pre-senteren alvorens de deelnemers hun mening naar voren brengen.

Algemene activiteiten

Activiteiten Yildiz Educatief Centrum

Yildiz Educatief Centrum biedt informeel onderwijs voor een ieder die zichzelf wil ontwikkelen op het gebied van het islamitisch geloof, geschiedenis en de Turkse taal. Educatie is een proces van lange adem, waarbij we mensen proberen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en het vormen van een goed en sterk karakter, waarmee ze midden in de maatschappij kunnen staan. Bij het aanbod voor kinderen hechten we veel waarde aan de betrokkenheid en inspraak van ouders.

De onderbouwgroepen zijn er voor kinderen tussen 3 en 6 jaar oud. In het weekend komen de groepen drie uur bij- een om samen te spelen, te zingen en te leren.

Wanneer kinderen 7 en 8 jaar oud zijn, nemen ze deel aan de middenbouwgroep. Zij krijgen lessen over de Koran, leren de Koran te reciteren en te memoriseren, leren basiskennis over de islam en eveneens de Turkse taal. Voor is- lamitische feestdagen bereiden de kinderen optredens voor van lofliederen (als koor), kleine sketches en voordracht van gedichten.

Tussen de 9 en 13 jaar volgen kinderen een periode van drie jaar onderwijs, mede afhankelijk van de reeds aanwezige basiskennis en vaardigheden. Er wordt voortgebouwd op de eerder opgedane kennis van onder meer het reciteren van de Koran en het niveau wordt omhoog gebracht. De inhoudelijke kennis over de islam wordt verder uitgebreid en verdiept.

Kinderen die zelf graag verder willen met het uit het hoofd leren van de Koran en daartoe aanleg tonen, kunnen worden toegelaten tot deze cursus, die geheel draait om het verbeteren van de vaardighe- den van reciteren en memoriseren van de Koran. In het algemeen hebben deze leerlingen twee jaar nodig om de Koran juist en vlot te kunnen reciteren.

In vervolg op de intensieve Korancursus kunnen gemotiveerde leerlingen verder met het onder begeleiding uit het hoofd leren van de gehele Koran. Uit ervaring blijkt dat kinderen die tussen de 6 en 10 jaar oud hiermee beginnen, de grootste kans van slagen hebben.

Kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking kunnen specifieke uitdagingen tegenkomen bij het leren en praktiseren van het geloof. Om hen hierbij adequate ondersteuning te kunnen bieden, wordt voor hen een aparte cursus aangeboden, onder het motto ‘educatie zonder beperking!’.

Ook voor volwassenen die zich verder willen ontwikkelen en hun kennis over de islam willen vergroten, hebben wij een aanbod. Deze cursus is erop gericht dat de deelnemers zoveel kennis opdoen dat zij eventueel kunnen invallen voor een imam van een moskee. Aan de orde komen: Koran lezen en leren, tafsir (uitleg van de Koran), Arabisch, hadieth (overleveringen van de profeet Mohammed, vzmh) en presentatievaardigheden.

image

Contact

Neem contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.